Direct naar content

UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht in 2023 nog verder groeit. Vanaf 2024 komt de werkgelegenheidsgroei in een lagere versnelling terecht als gevolg van een lagere economische groei en aanhoudende personeelstekorten. Hoewel de meeste sectoren nog een groeiende werkgelegenheid laten zien, krijgen industrie en bouw te maken met banenkrimp. In veel andere sectoren neemt het groeitempo af. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2023 – 2024.

“In 2022 was er nog een economische groei van ongeveer 5%. De verwachtingen voor 2023 en 2024 zijn volgens het Centraal Planbureau met een groei van 1,6% dit jaar en 1,4% volgend jaar veel minder rooskleurig. Dit is het gevolg van de oorlog in de Oekraïne, de om zich heen grijpende hoge inflatie, de verslechterde internationale handelsmarkten en aanhoudende personeelskrapte” aldus arbeidsmarktadviseur Vera koning.
Voor 2024 geldt een grote onzekerheid: is er voldoende gas als er een strenge winter komt? Het CPB heeft hiervoor op hoofdlijnen een alternatief groeiscenario berekend. “Krijgen we opnieuw te maken met onvoldoende aanbod van gas, dan stijgen de energieprijzen verder en neemt de koopkracht wederom af. In dat scenario verwacht het CPB dat de economische groei terugvalt naar 0,4%.”

Banengroei in meeste sectoren

Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose neemt in 2023 en 2024 in de meeste sectoren de werkgelegenheid toe. In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers vooral in 2023, in sectoren als horeca, overige diensten en specialistische zakelijke dienstverlening. In 2024 valt in vrijwel alle sectoren het groeitempo van de werkgelegenheid terug. Zo staan in de horeca kostenstijging, koopkrachtverlies en het grote personeelstekort een sterkere groei in de weg. De banengroei in de specialistische zakelijke dienstverlening ontwikkelt zich in Midden-Utrecht positief en neemt de komende jaren verder toe. De groei wordt wel afgeremd door het tekort aan goed opgeleid specialisten. De werkgelegenheid in de sector overige diensten is vanwege een inhaaleffect relatief groot. Op de middellange termijn normaliseert deze groei zich op een wat lager niveau. Opvallend is de beperkte banengroei bij de uitzendbureaus in 2023 en 2024. De uitzendbranche is een conjunctuurgevoelige sector die in de coronacrisis behoorlijk hard werd getroffen en in de afgelopen jaren juist weer flinke groei liet zien. De personeelskrapte kan er echter voor zorgen dat bedrijven personeel liever rechtstreeks in dienst nemen, zonder tussenkomst van een uitzendbureau. Ook maakt de krapte het voor uitzendbureaus lastig om personeel te vinden om uit te plaatsen bij bedrijven. In de ICT neemt de groei aan werknemersbanen weer fors toe na een mindere groei in 2023. De sector kent al lange tijd een behoorlijke groei, vooral door de digitalisering.

Krimp in industrie en bouw

Niet in alle sectoren groeit de werkgelegenheid. In de bouw en industrie neemt het aantal banen van werknemers al in 2023 af en zet die afname door in 2024. De industrie is conjunctuurgevoelig en afhankelijk van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne. De oorlog verstoort internationale ketens van productie en transport en zorgt voor hoge energieprijzen en grondstoftekorten. Vooral bij energie-intensieve bedrijven wordt een daling van de productie verwacht door enerzijds hogere energie- en grondstofprijzen en anderzijds afnemende vraag. Verder zorgen voortschrijdende automatisering en digitalisering ervoor dat minder werknemers nodig zijn voor de productie. De bouw lijkt na jarenlange stijging van productie en werkgelegenheid te stagneren. De nieuwbouw van woningen en andere gebouwen valt terug en de investeringen en het onderhoud van de infrastructuur staan onder druk. Als gevolg van de aanhoudende hoge prijzen voor grondstoffen en materialen en een stijgende rente neemt de vraag naar nieuwbouw af. Ook de stikstof-problematiek en personeelstekorten remmen de bouw. De enige positieve ontwikkeling is de toename van de vraag naar verduurzaming van bestaande woningen.

Meer informatie

Wilt u weten wat er op de arbeidsmarkt speelt in uw regio? Waar liggen de kansen? Wat is het aantal vacatures? UWV brengt per arbeidsmarktregio de arbeidsmarkt in beeld met verschillende interactieve dashboards. U vindt hier ook de volledige regionale UWV arbeidsmarktprognose 2023-2024: regionale informatiedashboard van UWV. De landelijke UWV arbeidsmarktprognose 2023-2024 vindt u op: Arbeidsmarktprognose: minder banengroei in 2023 en 2024 (werk.nl)